master's thesis
Differences between health professionals and general population on knowledge and attitudes about vaccination

Petra Paulić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA
Metadata
TitleRazlike između zdravstvenih djelatnika i opće populacije o informiranosti i stavovima o cijepljenju
AuthorPetra Paulić
Mentor(s)Tea Vukušić Rukavina (thesis advisor)
Abstract
Uvod: Iako je cijepljenje jedna od najučinkovitijih javnozdravstvenih mjera, sve češće ljudi smatraju cijepljenje nepotrebnim i nesigurnim te odbijaju ili odgađaju cijepljenje iz raznih razloga. Ovim istraživanjem željelo se ispitati stavove zdravstvenih djelatnika o cjepivima uključenim u kalendar obaveznog cijepljenja te ih usporediti s općom populacijom, te prikazati razlike u stavovima i znanju između zagovaratelja, protivnika i neodlučnih u cijepljenju. Metode: Istraživanje je provedeno internetom preko društvenih mreža. Upitnik je izrađen za potrebe ovog istraživanja, a sastojao se od 19 pitanja. Od 263 ispitanika uključena u istraživanje, 68 je bilo muškaraca, a 195 žena. Podaci su obrađeni deskriptivnom statistikom, a za analizu podataka korišten je program MedCalc. Rezultati: Ispitanici zdravstvene struke pokazali su veće znanje i pozitivniji stav o cijepljenju, značajno su više cijepili svoju djecu i više se informiraju putem drugih zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih ustanova. Opća populacija više je sklona vjerovati da cjepiva uzrokuju autizam i opterećuju imunološki sustav djeteta, da su cjepiva nepotrebna i da postoje radi zarade farmaceutske industrije. Značajno je više protivnika cijepljenja kod opće populacije (16,5%) nego kod zdravstvenih djelatnika (2,2%). Protivnici cijepljenja češće se informiraju o cijepljenju putem raznih internet stranica, društvenih mreža i foruma. Žene i stariji ispitanici su značajno češće zagovornici cijepljenja, dok osobno iskustvo i obrazovanje nije utjecalo na stavove o cijepljenju. Najveću zabrinutost ispitanici su pokazali prema kombiniranom cjepivu '5u1'. Zaključak: Informiranje populacije od strane educiranih zdravstvenih djelatnika, kritičko razmišljanje prema raznim nepouzdanim izvorima informacija moglo bi u pozitivnom smislu utjecati na promjenu sadašnje slike o cijepljenju u javnosti.
Keywordsvaccination attitudes knowledge health professionals general population
Parallel title (English)Differences between health professionals and general population on knowledge and attitudes about vaccination
Committee MembersAleksandar Džakula (committee chairperson)
Ana Borovečki (committee member)
Tea Vukušić Rukavina (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Public Health and Health Care
Epidemiology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudies in Nursing
Academic title abbreviationmag. med. techn.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
Introduction: Although vaccination is one of the most effective public health measures, people increasingly consider vaccination unnecessary and unsafe, refusing or delaying vaccinations for various reasons. This study was designed to examine the attitudes of health professionals about vaccines included in the mandatory vaccine schedule and compare them to the general population, as well as to show differences in attitudes and knowledge between the supporters, opponents and hesitants in vaccination. Methods: The study was conducted over the social networks. The questionnaire was created for the purposes of this study and consisted of 19 questions. Of the 263 respondents included in the study, 68 were men and 195 women. Data was analyzed with descriptive statistics using the statistical program MedCalc. Results: Health professionals showed greater knowledge and more positive attitude about vaccination, significantly more vaccinated their children and were more informed by other health professionals and health institutions. General population is more inclined to believe that vaccines cause autism and burden the immune system of the child, that the vaccine is unnecessary and that they are made for profit of pharmaceutical industry. There is significantly more opponents of vaccination in the general population (16.5%) than with health professionals (2.2%). Opponents are often informed about vaccination through various websites, social networks and forums. Women and older respondents were more often supporters of vaccination, while personal experience and education did not influence on the attitudes towards vaccinations. The biggest concern among vaccines was manifested to a combined vaccine '5in1'. Conclusion: Informing the population by trained health professionals, critical thinking about various unreliable sources of information could favorably influence the change of the current image of vaccination in public.
Parallel keywords (Croatian)cijepljenje stavovi znanje zdravstveni djelatnici opća populacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:044820
CommitterLovela Machala Poplašen